Skutvik Interesseselskap

SKUTVIK -for fulle seil!

SKUTVIK INTERESSESELSKAP

 

 

Stifterne er innbyggerne, bedrifter, lag og foreninger med tilknytting til Skutvik og Hamarøy.

Foretakets navn skal være Skutvik Interesseselskap og skal registreres som et aksjeselskap med adresse 8290 Skutvik.

 

Forretningsidé

Etablering av Skutvik Interesseselskap gjøres for å sikre at ikke Skutvik kun blir et feriested på sikt. Butikk m/post, drivstoffanlegg og skole er viktige elementer som må være på plass for å skape bosetning og vekst i distriktene.

Ideen er at dette selskapet skal hjelpe etablerer eller selv stå for driften av dagligvarebutikk og drivstoffanlegg.

Dessuten være en pådriver og utvikler av nye virksomheter, etablering av nye foretak og være med å legge forholdene til rette slik at Skutvik og Sørbygda blir ei bygd hvor folk ønsker å bosette seg.

”Skutvik – for fulle seil” var overskriften på ”Stedsutviklingsplanen for Skutvik og sørbygda” fra august 2005 og Interimsstyret ønsker at det videreføres i det arbeidet som nå iverksettes.

 

Visjon er at Skutvik Interesseselskap i løpet av de neste 10 årene skal ha vært delaktig i etablering av virksomheter som kan tilby fastboende, hytteeiere, og feriegjester et godt tilbud innen dagligvarer, drivstoff, bespisning og andre servicetilbud. Dessuten få på plass en ”Marina” for fritidsbåter og fiskere.

Sørbygda skal også i løpet av de neste 10 årene ha økt befolkning fra i dag på ca 180 husstander til minst 230.

 

Produkt/tjeneste

Selskapets produkt/tjeneste vil være å eie og leie ut lokaler for butikkdrift og annen servicevirksomhet.

 

Målsettingen er

Å ha på plass en dagligvarebutikk innen utgangen av juni 2012.

Å ha på plass et drivstoffanlegg som kan forsyne bedrifter, båttrafikk og enkeltpersoner med bensin, diesel og farget diesel i løpet av 2012.

Etablert et nytt tilbud Pub /kafé innen 2014.

Å opprettholde barneskolen på Skutvik.

Å kunne øke tilflyttingen med 5 familier i gjennomsnitt pr. år i samarbeid med foreninger, lag og kommunen.

Å skaffe husrom til de som ønsker å bosette seg i Sørbygda.

Å få fortgang på arbeidet med havneutbedringer av «Gamle» Skutvik.

Å få etablere et bedre tilbud til fiskere og fritidsfiskere i Skutvik.

 

Referat Generalforsamling 2016

 

GENERALFORSAMLING 2016

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKUTVIK INTERESSESELSKAP

 

PÅ SØSKENHEIMEN, SKUTVIK, TIRSDAG DEN 28. JUNI KL 1900

 

 

Saksliste:

 

1. Åpning med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, samt godkjenning av fullmakter.

2. Valg av møteleder og referent

3. Valg av person til å underskrive protokollen sammen med møteleder

4. Godkjenning av innkalling og saksliste

5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2015

6. Valg

9. Vedtektsendring, presisering av valgperiode formann og nestformann.

 

Etter behandlingen av ordinære generalforsamlingssaker, blir det orientert om aktuelle saker vedr. selskapets drift.

I tråd med § 11 i vedtektene legges saksdokumentene ut på nettsiden www.skutvik.com, under fanen lag og foreninger, Skutvik Interesseselskap.

 

Aksjonærer som ikke har tilgang til nettet, kan få sakspapirene ved å henvende seg til:

Eyolf Apold, tel: 91727070

Per G. Nygård, tel: 41204022

 

 

 

Under finner du alle årsmøtepapirene. For å åpne papirene i eget vindu før musepekeren over det papiret du ønsker. Trykk på firkanten med pil i høyre hjørne.

Copyright © Skutvik Velforening